Bli medlem i Norske Historiske Spel

Norske Historiske Spel er en medlemsorganisasjon for historiske spel og friluftsspel i Norge.  Alle spelarrangører samt enkeltpersoner med interesse for og engasjement i historiske spel og friluftsspel kan tegne medlemskap.

 

Vi er et talerør for spel og tar opp saker av felles interesse, blant annet arbeider vi for økte offentlige tilskudd til spel. Vi arrangerer også kurs og seminarer og har fokus på å skape møteplasser for alle som jobber med spel eller er interessert i det vi driver med.


Ønsker du mer informasjon eller vil melde deg inn i NHS, fyll inn skjemaet under eller send en e-post til post@historiske-spel.no.


Du kan også fylle ut skjemaet i word og sende det som brev eller epost. 

 

Medlemskontingenten er pr 2024 kr 1500,- for aktive spel og kr 300,- for enkeltmedlemmer og spel som ikke har forestillinger dette året.