Arkiv

Innspill til kulturdepartementet

Kultur- og likestillingsdepartementet har startet arbeidet med en strategi for kulturfrivilligheten, samt retningslinjer for tilskuddsordninger.

ARKIV

Fagseminar og årsmøte 2018

29. og 30. september møttes 33 spelentusiaster til fagseminar og årsmøte på Gardermoen. 

 

På programmet sto faglige innlegg, erfaringsdeling, paneldebatt og sikkerhetsarbeid for spel og festivaler.

 

Under finner du bilder og innlegg fra seminaret.

Studieforbundet Kultur og Tradisjon

 

Søknad om VO-midler (pdf)

Lindis Sloan

 

#MeToo (pdf)

Velkommen til NHS-årsmøte 2020


I forbindelse med Teaterkonferansen avholder NHS sitt årsmøte:


Sted og tid: Radisson Blu Gardermoen, 6. september kl. 08.30 - 10.00


Sakliste:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Konstituering
  1. Valg av møteleder
  2. Valg av sekretær
  3. Valg av to til å underskrive protokoll
 3. Årsberetning for perioden  
 4. Regnskap for 2019
 5. Handlingsplan for 2020/2021
 6. Budsjett for 2020/2021
 7. Valg
 8. Innmeldte saker.


Sakspapirer ligger som lenker i sakslisten over. 


Brev til Stortinget og kulturminister 


2020 har blitt sterkt preget av den usikre situasjonen skapt av korona-viruset. Styret har arbeidet tett og prøvd å synliggjøre situasjonen for kulturrådet, kulturdepartementet, stortinget og andre beslutningstakere. Her finner du blant annet brev til Stortinget (pdf) og til kulturministeren (doc).


I tillegg har vi arbeidet sammen med Viken Teaterråd for å få en oversikt over hvordan situasjonen er med tanke på avlysninger og økonomiske konsekvenser for det frivillige kulturlivet og andre som berøres av situasjonen. Spørreundersøkelsen er tilgjengelig på denne lenken, og om du ikke har fått den på annet vis ber vi om at den fylles ut. 


Har du innspill til styrets arbeid ber vi om at du tar kontakt!

16. mars: Uttalelse fra NHS angående koronaviruset og krisen i norsk kulturliv:


Brev til Stortinget ved kulturkomiteen: 


Uttalelse fra NHS angående koronaviruset og krisen i norsk kulturliv:   

Kulturarbeidsplasser med store ringvirkninger i lokalsamfunnene trues med avlysninger og konkurser.

 

Vår organisasjon Norske Historiske Spel, organiserer spel og uteteater i Norge. Vi henvender oss med dette brevet til dere på Stortinget for å formidle vår bekymring på vegne av norsk kulturliv.

Koronaviruset truer nå årets spel og teaterproduksjoner. Det er alvorlig for en allerede hardt presset sektor innenfor kulturlivet. Store deler av produksjonene baseres på minimumsbudsjetter og driftes av frivillige. Feltet er sulteforet på offentlig støtte.

Nå ber vi regjeringen om tiltak som kan avhjelpe den kritiske situasjonen.


Hvor lenge vil krisen vare?

Bak alle kulturarrangement ligger mye planlegging. Dette foregår gjerne gjennom hele året. Svært mange spel og friluftsteater skal i disse dager sende ut oppdragsavtaler til kulturarbeidere som de ønsker å knytte til seg. Men; Hvor lenge vil restriksjonene vare? Med de erfaringer som nå foreligger fra andre land, mener vi regjering og Storting i samarbeid med faginstansene må kunne gi oss klarere anbefalinger. Må vil belage oss på en kulturfri sommer?


Vi ber regjering og Storting om å gi kulturnorge klare anbefalinger på hvor lenge vi må påregne at vi ikke kan samle folk til arrangement.


Avlyste arrangement, frivillighet og økonomi.

Dersom våre spel må avlyse sine oppsettinger, har det store økonomiske konsekvenser. Arrangørene vil bli direkte skadelidende og frivillige organisasjoner vil måtte stå ansvarlig for store tap. Alle er folkefinansierte og avhengig av billettinntekter for å dekke sine forpliktelser. I tillegg foregår de aller fleste spel i distriktet der arrangementene gir store ringvirkninger for de lokalsamfunn de tilhører. Et spel i ei bygd eller en by medfører alltid økt aktivitet. Reiseliv, transport, hotell og service har store inntekter i kjølvannet av våre arrangement. Når Elden Musikkteater på Røros gjennomførte en ringvirkningsanalyse i 2019, viste den at Elden Musikkteater sin produksjon kjøpte tjenester/varer for opp mot 390 millioner i Rørosregionen.


Kulturlivet regner i liten grad verdien av frivillighet. Men vi vet at uten frivillig innsats ville svært mange kulturproduksjoner vært umulig å gjennomføre. Selv om det ikke er nasjonale tall på frivilligheten innen kultur, ber vi regjering og Storting om å verdsette denne faktoren. Når koronaviruset nå vanskeliggjør situasjonen for arbeidet til mange frivillige, må dette legges inn som en faktor for kompensasjon.


Spelmidlene som er den statlige bevilgningen til norske spel er på 3,5 millioner. Vi ber om en ekstrabevilgning og at de som kommer i økonomiske vansker kan søke på en krisepott gjennom Kulturrådet.


Vi ber regjering og Storting om å opprette en krisepott for spel der de kan søke om kompensasjon for økonomiske tap p.g.a. koronaviruset. Slik kan vi også i fremtiden tilby folket kulturopplevelser.  


En stor kulturarbeidsplass.

Tall vi har satt sammen på bakgrunn av søknader til de statlige spelmidlene viste i 2018 at 57 spel kjøpte kunstneriske tjenester for nærmere 19 millioner kroner. Det er innlysende at sysselsettingseffekten av vår virksomhet er stor. Historiske spel- og teateroppsetningene kjøper mange tjenester til kunstnerisk team (regissør, koreograf, scenograf, kostymedesigner, regiassistent, profesjonelle skuespillere, profesjonelle musikere, inspisient, lys, lyd, produksjonsleder, kapellmester, manusforfatter og komponist). Mange av disse får sine oppdrag gjennom avtale mellom oppdragsgiver og enkeltmannsforetak.

NHS ser alvorligheten i det som nå skjer med kulturarbeidere som lever av honorar fra tjenester gjennom enkeltmannsforetak.

 

I dag, 16. mars, registrerer vi at Stortinget setter inn tiltak for selvstendig næringsdrivende med 80% av gjennomsnittlig inntekt de tre siste årene begrenset oppad til 6G. NHS ser positivt på denne ordningen, men registrerer at det ikke er satt noen nedre grense.

 

Vi ber regjering og Storting om å også sette en minimumsgrense regnet til 4 G,  395 000 kr, for denne ordningen.

 

16. mars, 2020.

 

Styret i Norske Historiske Spel

Laila Skaret

Leder

Program Teaterkonferansen 2020


Norske Historiske Spel, Buskerud Teater og Viken Teaterråd ber igjen til samling av teatermiljøet til Teaterkonferansen 2020 (program åpnes i pdf).


Vi jobber med å legge kabalen til et spennende program av foredrag, debatter og innlegg. 

Temaene vil spenne fra koronakonsekvenser og hvor feltet står i dag - til støtteordninger, forskning og samarbeid. Vi vil også være innom krisepakker, kontrakter og produsentansvar. Programmet blir lagt ut senere. NHS avholder årsmøte i forbindelse med seminaret. 


Håper du har lyst til å komme! Om du velger å bare stikker innom på lørdag eller søndag er det veldig hyggelig å se deg til middag og lunsj.


Påmelding: Teaterkonferansen 2020 Radison Blu Airport Hotel, Gardermoen 5. og 6. september. Arrangementet er gratis, men man må selv dekke reise, mat og opphold:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l-_LO6psVUW-fN-gAGjA0OSGZXuJYRdIpDYNEagTMRRUMFVBM1FGSEdRNUU1Mjc5NlM1OVFQMjI3UC4u

Amatørteaterfeltet i møte med Kulturdepartementet


Sammen med Viken Teaterråd og Buskerud Teater har Norske Historiske Spel sendt et brev til Kulturdepartementet om bistand til å samle amatørteaterfeltet. Den 20. januar møter vi opp sammen med resten av amatørteater-Norge hos Kulturdepartementet. Les vår korrespondanse her (Se bilder).