Velkommen

Velkommen til Norske Historiske Spel

 

Norske Historiske Spel er en medlemsorganisasjon for historiske spel og friluftsspel i Norge.  Alle spelarrangører samt enkeltpersoner med interesse for og engasjement i historiske spel og friluftsspel kan tegne medlemskap.

 

Vi er et talerør for spel og tar opp saker av felles interesse, blant annet arbeider vi for økte offentlige tilskudd til spel.  Vi arrangerer også kurs og seminarer og har fokus på å skape møteplasser for alle som jobber med spel eller er interessert i det vi driver med.

 

Styret i NHS har opprettet denne nettsiden for informasjon til våre medlemmer og spelmiljøet i Norge. Her vil det blant annet finnes link til alle våre medlemmers nettsider.

 

BLI MEDLEM!

Ønsker du mer informasjon eller vil melde deg inn i NHS, send en e-post til post@historiske-spel.no

 

Medlemskontingenten er pr 2019 kr 1000,- for aktive spel og kr 300,- for enkeltmedlemmer og spel som ikke har forestillinger dette året.

Nye utlysninger:


Kulturrådets midler for amatørteateraktivitet i grupper er nå lyst ut, legg merke til søknadsfristen som er 3. mars 2020 kl 13.00.


Formålet med tilskuddsordningen er å bedre de økonomiske rammene for frivillig 

amatørteateraktivitet blant voksne og bidra til økt aktivitet i amatørteaterfeltet. Betegnelsen teater inkluderer ulike performative uttrykksformer som for eksempel musikkteater, performance, dans, impro, laiv/rollespill, revy eller nysirkus.

Kursoversikt fra HATS

HATS har mange spennende kurs i tiden framover - se hjemmesiden deres for mer informasjon.

Copyright © All Rights Reserved